top of page

(Brenner, Elias) (1647-1717) - Eliel Aspelin: Elias Brenner. En forskare och konstnär från Karlarnes tid.

 

Helsingfors, Förlagsaktiebolaget Otava, 1896. 4:o. [iv] + vi + 192 s. + frontispisporträtt (Elias Brenner) + 11 planscher som bl. a. återger 20 porträtt i originalstorlek, inklusive Nils Gyldenstolpes i kopparstick, tryckt från originalplåten.

 

Förlagets dek. klotband i två färger, inlagan oskuren frånsett övre guldsnitt (Weilin & Göös bokbinderi, Helsingfors). Dedikation till greve Eugène Lewenhaupt.

Fint exemplar.

 

Med förteckningar över miniatyrporträtt målade af Elias Brenner, över hans kopparstick samt över kopparstick graverade efter hans teckningar.

Innehåll: Med kapitel om ”Barnaår och skolgång” (Brennerska slägten, Johannes Messenius i Wasa, Messenii elev, Isak Brenner, Prestgårdslif i medlet af 1600-talet), ”Studentår och antiqvariska resor” (Elias Brenner student i Upsala, Antiqvitetskollegium inrättas, Brenner träder i dess tjenst, Första årets arbeten, Första antiqvariska resan 1669, Andra resan 1670, Hvart ha frukterna af dessa resor tagit vägen?, Tredje eller finska resan 1670-72, Frukterna af denna resa, Fjärde resan 1773), ”Brenner som miniatyrmålare” (Fri konstnärsverksamhet under Karl Xl:s tid, Blick på miniatyrmålningens historia före Brenners tid, De första miniaturisterne i Sverige: Alexander Cooper och Pierre Signac, Brenner autodidakt, Utger en skrift angående miniatyrmåleriet, Anställes i konungens tjenst, Brenner som heraldiker, Officiella arbeten, Förhållande till Ulrika Eleonora, Enskilda arbeten, Anbud från utlandet, Samtida miniatürister: Andreas von Behn och Erik Utterhjelm), ”Brenner som numismatiker” (Numismatiken i Sverige före Brenner, Förarbeten till första upplagan af Thesaurus, Kongl. privilegium att utge verket, Thesaurus utkommer 1691, Arbetets innehåll jämte planen för dess fulländning, Thesaurus bedömd från nutida ståndpunkt, Brenner vinner konungens understöd, Assessor i antiqvitetsarkivet, Samtidiga omdömen), ”Hemlif” (Brenners första hustru, Ehrengard Stamm, Hans andra hustru Sophia Elisabet Weber, Fru Brenners sjelfbiografi, Skaldinnan, Drag ur hemlifvet m. m.), ”Brenner som numismatiker (forts)” (Förarbeten till andra upplagan af Thesaurus, Bref af Brenner angående hans verksamhet, Skriften om ’Sweriges konungars mynt’, Förbindelser med utländska numismatiker, Samtldlga svenska myntsamlare, Böneskrift om understöd 1705, Böneskrift 1707, Böneskrift 1712, Andra upplagan af Thesaurus 1731), ”Brenners öfriga arbeten” (Vetenskapliga kopparstick, Porträtt, Votivtavlan i Wasa kyrka, Kungliga porträtt till kyrkobibeln, Arbeten för Sveciae-verket, Författarverksamhet, Finska forskningar, Samlarverksamhet: mynt- och medaljsamlingen; konst- och kuriosasamlingen; biblioteket, Till Brenners minne slagna medaljer), ”Hemlif (forts.)” (Första tiden under Karl XII, Konungens segrar, Bröllop och dödsfall inom slägten, Finska förbindelser, Vänskapsförhâllanden, Rikets olyckor, Pesten 1710, Fru Brenners dikter utgifvas, Brenner adlas, Nöd i hemmet, Utlåtande om nödmynten, Sjukdom och död, Eftermäle). Med bilagor: 1. ”Elias Brenners berättelse om sin verksamhet som ritare vid antiqvtetskollegiet”, 2. ”Bref från Elias Brenner till Erik Benzelius d.y.”, 3. ”Bref från Elias Brenner till Olof Rudbeck”, 4. ”Förteckning öfver kända miniatyrporträtt, målade af Elias Brenner”, 5. a) ”Förteckning öfver kopparstick, graverade af Elias Brenner”, b) Förteckning öfver kopparstick, graverade efter teckningar af Elias Brenner”. Bland personer som avbildas på planscher och i texten återfinns Brenner själv, Isak Brenner, Ulrika Eleonora d.ä., Karl XI, Karl XII, Fleming (?), Knut Kr. Königsmark, Grundel Helmfeldt, Anders Leijonstedt, Urban Hjärne, Nils Keder, Erik Dahlberg, Sophia Elisabet Brenner, Haqvin Spegel, Nils Gyldenstolpe.

Elias Brenner var konstnär, numismatiker (”den svenska numismatikens fader”), heraldiker och fornforskare, gift med Sophia Elisabet Brenner. Han gjorde flera resor i Sverige (med Finland) för att avteckna fornlämningar och minnesmärken, utnämndes 1677 till miniatyrmålare vid hovet (och utgav 1680 ’Nomenclatura’, som behandlar miniatyrkonstens teknik), och var samtidigt sysselsatt med heraldik och myntkunskap, manifesterat bl. a. i stora verk ’Thesaurus Nummorum Sueo-Gothoricorum’ (1691), som jämförts med Dahlberghs Suecia och Johan Peringskiölds Monumenta.

Eliel Aspelin (1847-1917) var litteratur- och konsthistoriker, docent i konsthistoria från 1880 och senare professor i estetik och nyare litteratur. Han var den förste estetikern som skrev även på finska, och kallade sig från 1906 Aspelin-Haapkylä.

 

ENGLISH:

 

(Brenner, Elias) (1647-1717) - Eliel Aspelin: Elias Brenner. En forskare och konstnär från Karlarnes tid.

 

Helsingfors, Förlagsaktiebolaget Otava, 1896. 4to. [iv] + vi + 192 pp. + frontispiece portrait + 11 plates reproducing i.a. 20 full-size portraits, including an engraving of Nils Gyldenstolpe printed from the original copper plate.

Publisher’s cloth, top edge gilt, else uncut (Weilin & Göös bokbinderi, Helsingfors). Inscribed by the author to Count Eugène Lewenhaupt.

Very fine.

With a catalogue of miniature portraits painted by Elias Brenner, of his engravings and of engravings executed after his drawings.

Aspelin: Elias Brenner

SKU: 301851
kr0.00Price
    bottom of page