top of page

Gillberg, Jacob (gravyrer) & Johan Wellander (text): Barnabok. Hans kungl. höghet Kronprinsen i underdånighet tillägnad af Samfundet pro fide et christianismo år 1780. Gravyrer af Jacob Gillberg. Ånyo tryckt från originalplåtarna och utgiven af Föreningen för bokhandtverk.

 

Stockholm, Föreningen för bokhandtverk / Koppartryck af Jacob Bagges söners aktiebolag, [1910]. 8:o. [iv] sid. + [16] graverade planscher.

 

Samtida skinnryggsband med rotmarmorerade pärmpapper och förgylld titeletikett på frampärmen, oskuren inlaga (Malmö Nya Bokbinderi J. Stenkilsson). Ryggen med lätta bruksspår. Läckert exemplar i gott skick.

 

(Företalet, in extenso:) ”Sällskapet Pro Fide et Christianismo, det svenska samfundet för tro och kristligt lif, hade till uppgift att med yttersta sorgfällighet befordra kristendomens tillväxt och utöfning i Svea Rike. Sällskapet stiftades den 27 Mars 1771 af hofpredikanten dr. Karl Magnus Wrangel efter förebilden af den engelska föreningen For Promoting Christian Knowledge. Samfundet arbetade på två divisioner, en pastoraldivision och en uppfostringsdivision, och verkade hufvudsakligen genom utgifvande af en mängd smärre skrifter och cirkulär samt genom inrättandet af katekesskolor. Från år 1841 inrättades så kallade stafvareklasser för äldre barn, som ej kunde läsa innantill. Genom detta sitt intresse för undervisningen af det fattigare folkets barn blef sällskapet en banbrytare för folkskoleväsendet i vårt land. En hufvuduppgift blef med anledning af denna samfundets verksamhet åstadkommandet och utgifvandet af goda läroböcker. Den mest bekanta af dessa böcker är den så kallade Kronprinsens ABC-bok, som utgafs första gången 1780 och tillägnades Kronprins Gustaf Adolf. Barnaboken består dels af 16 af Jacob Gillberg [Värmland 1724-1793 Stockholm] graverade blad, upptagande tänkespråk för hvarje af alfabetets bokstäfver, dels af Läsebok för barn och Kort sammandrag af Christendomsunskapen, de bägge senare afdelningarne tryckta i Kongl. Tryckeriet af H. Fougt. Den utgafs i tvänne upplagor, en i kvart, som innehöll Gillbergs gravyrer samt texten och en i oktav, som endast innehöll texten. Till bägge upplagorna hörde en skriftafla äfven graverad i koppar, men icke af Gillbergs hand. Sedermera hafva af Barnaboken flera upplagor sett dagen. Då samtliga kopparplåtarna till Gillbergs gravyrer af en konstvän inköpts och ställts till Föreningens förfogande, har det synts lämpligt att göra ännu en reproduktion af ett af den framstående svenska gravörens mera uppmärksammade arbeten. Plåtarna äro af ägaren öfverlämnade till Svenskt bokindustrimuseum och någon ny upplaga kommer därför icke att utgifvas. Det har ansetts lämpligt att icke bifoga texten till Barnaboken, då meningen uteslutande varit att till Föreningens medlemmar lemna ett prof på 1700-talets kopparstickskonst, och då detta kunnat ske genom tryckning från originalplåtar, så är det af särskildt stort värde. Om Jacob Gillberg torde här icke behöfva lemnas några närmare uppgifter. Erinras må att han var född 1724 och dog 1793. Han åtnjöt anseende som en framstående kopparstickare och etsare. De större konstblad, han utgaf, tillhöra till stor del det förnämsta som svensk grafstickel frambragt. De till barnabokens kopparstick hörande verserna äro författade af rådmannen Johan Wellander, en af sin tids vittra författare, född 1735 och död 1783. Hans samlade dikter äro utgifna 1852 af P. Hanselli”.  

 

ENGLISH:

 

Stockholm, Föreningen för bokhandtverk / Koppartryck af Jacob Bagges söners aktiebolag, [1910]. 8vo. [iv] pp. + [16] engraved plates.

 

Contemporary calf-backed tree boards, entirely uncut (Malmö Nya Bokbinderi J. Stenkilsson). Very slight wear to spine. An attractive copy, very fine.

 

An ABC book engraved by Jacob Gillberg (1724-1793) for Crown Prince Gustav Adolf and published for the first time in 1780. It contains 16 engraved alphabet plates and was reprinted a few times in the 19th century. The present edition of 1910 contains the engravings only and was printed on fine handmade paper for collectors of books and prints.

Barnabok 1780, omtr. av Föreningen för bokhandtverk

SKU: 5596
kr1,200.00Price
    bottom of page