top of page

Olaus Magnus (1490-1557): Carta Marina.

 

(Venedig 1539.) Fotolitografisk faksimilupplaga, München (Bruckman) & Stockholm, 1887. Nio blad (som originalet), vardera c. 49 x 75 cm, oskurna och ej sammanfogade, lösa i en senare klotmapp.

Första bladet ngt mörknat samt med några korta marginalrevor och riss.

Aksel Andersson, Bibliographia Klemmingiana (1890), s. 37 f.

Den ytterst sällsynta första faksimilupplagan av Carta Marina, utgiven på Klemmings initiativ året efter att det första exemplaret av originaltrycket upptäckts i München.

"Carta marina" är en stor karta av Olaus Magnus över Skandinavien, Finland, Island, Danmark och Baltikum, som trycktes i Venedig 1539. Det är den tidigaste karta som ger en någorlunda korrekt bild av skandinaviska halvön, Bottenviken och Finska viken, och den är också känd för sin rika bildvärld. Den utgör dessutom ett sjökort, och består av 9 blad benämnda A-I som sammansatta bildar en karta som mäter c. 125 x 170 cm.

Carta Marina av 1539 är en av kartografins största rariteter och är endast känd i två exemplar: ett i München och ett - i bättre skick - i Uppsala universitetsbibliotek. Det senare förvärvades genom köp från Schweiz 1962.

Det var länge okänt vilken karta som avsågs med benämningen Carta Marina, och man antog att det rörde sig om den mindre träsnittskarta som ingår i Baselupplagan av Olaus Magnus's Historia (1567). Men 1886 upptäckte Dr Oscar Brenner ett exemplar av den dittills okända stora kartan från 1539 i Münchens Hof- und Staatbibliothek. Han utgav genast en beskrivning av den (med en liten reproduktion), "Die echte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539".

Följande år tog G. E. Klemming (1823-1893) initiativet till föreliggande faksimil i naturlig storlek. Det måste ha varit ett mycket dyrbart projekt och upplagan måste ha varit liten, avsedd som gåvor till betydande bibliotek och dito samlare. Åtskilliga faksimilupplagor av Carta Marina har utkommit sedan dess, förteckande (fram till 1949) av Einar Bratt i Ymer, 73 (1953), s. 267.

Både Bruckman i München och Generalstabens Litografiska Anstalt i Stockholm anges som tryckare / utgivare i olika källor. Andersson uppger att kartan trycktes i Stockholm, medan Bratt menar att Bruckman tryckte den på initiativ av Klemming. Klart torde vara att initiativet var Klemmings, och att kartan måste ha fotograferats i München. Det verkar sannolikast att Bruckman, som var en mycket framstående firma på området med avancerad utrustning - och dessutom på hemmaplan - tryckte kartan, medan det är svårare att veta vilken roll som spelades av Generalstabens Litografiska Anstalt. Troligen agerade stockholmsfirman förläggare och distributör åt Klemming, men med tanke på vilket prestigeuppdrag Carta Marina måste ha inneburit är det också tänkbart att båda firmorna agerade på sina respektive ”hemmamarknader” i Sverige och Tyskland när det gällde förlag och distribution.

 

ENGLISH:

 

Olaus Magnus (1490-1557): Carta Marina.

 

(Venice 1539.) Photolithographic facsimile, München (Bruckman) & Stockholm, 1887. In 9 sheets as the original, each c. 49 x 75 cms, uncut and unmounted, loose in a later portfolio. First sheet somewhat darkened and with a few short marginal tears.

Aksel Andersson, Bibliographia Klemmingiana (1890), p. 37 f.

The extremely rare first full-size facsimile of the Carta Marina of 1539, published by G. E. Klemming in the year following the discovery of the original map.

"Carta marina" is a large map of Scandinavia, Finland, Iceland, Denmark and the Baltic by Olaus Magnus, printed at Venice in 1539. It is the earliest map to give a near correct shape of the Scandinavian peninsula, the Baltic Sea and the Gulf of Finland, and it is also famous for being richly illustrated with ethnographical details.

Carta marina, which is also a sea chart, was made made up of 9 woodcut sheets (letterad A-I), each c. 55 by 40 cms, and the entire assembled map measured c. 125 by 170 cms. It is one of the great rarities of cartography - only 2 copies are recorded altogether, one in Munich, and one in Uppsala university Library (in better condition), purchased from Switzerland in 1962.

Until the late 19th century the true identity of the map was unknown, and it was believed that the "Carta marina" was the small map in the Basel edition of Olaus Magnus's Historia (1567). In 1886, however, Dr Oscar Brenner made the astonishing discovery of the hitherto unkown 1539 map in the Hof- und Staatbibliothek at Munich. He published a description of it, with a small reproduction, in "Die echte Karte des Olaus Magnus vom Jahre 1539".

In the following year G. E. Klemming (1823-1893, head of the Royal Library, Stockholm), published the present first full-size photolithographic fascimile. It must have been a very expensive undertaking and the edition very small, mainly printed for presentation to libraries and patrons. Several facsimile editions have followed in the 20th century (up to 1949 listed by Einar Bratt in Ymer, 73 (1953), p. 267).

Both Bruckmann in Munich and Generalstabens Litografiska Anstalt in Stockholm are given as printers / publishers in different sources. Andersson states that the map was printed in Stockholm, while Bratt gives Bruckman as printers with Klemming as the driving force. The map must have been photographed at Munich, and since Bruckmann was a prestigious firm in this field, with advanced equipment, it seems most probable they would have printed the sheets, with the role of Generalstabens Litografiska Anstalt perhaps being limited to that of publisher, including distribution. With Carta Marina being such an important discovery, it is possible that some copies were distributed in Germany by Bruckmann, and some from Stockholm.

Carta Marina (1539) - Klemming 1887

SKU: 4123
kr0.00Price
    bottom of page