top of page

(Hilleström, Pehr) (1732-1816) - Gerda Cederblom: Pehr Hilleström som kulturskildrare. 1-2.

 

Stockholm, Nordiska Museet, 1927-29. 4:o. 31 x 24,5 cm. Opaginerad text, bl. a. bildtexter till planscherna, + 92 + 93 (=185) planscher, varav 25 i färg. Varje volym avslutas med viktiga bilagor / förteckningar: ”Beskrifning öfver de ämnen som föreställes på alla taflor som Hilleström sedan 1773 till och med 1810 målat i oljoferg” (dvs konstnärens egenhändiga verkförteckning), samt en tematiskt indelad katalog över hans verk: ”Pehr Hilleströms kända porträtt och genremålningar belysande de högre ståndens liv tecknade i kronologisk följd” (280 + 41 nr), ”Pehr Hilleströms kända målningar av allmogedräkter, jordbruk och hantverk” (56 nr), ”Pehr Hilleströms kända Stockholmsbilder och landskap i eld-belysning” (26 nr), ”Pehr Hilleströms kända akvareller, laveringar och blyertsteckningar” (49 nr). Därtill bouppteckningar efter fru UIrica Hilleström och professor Pehr Hilleström, samt förteckning över källskrifter.

 

Två volymer. Originella band klädda i vävt sidentyg med 1700-talsassociationer, ryggtitelfält i skinn. Mycket gott skick.

 

Ur förordet, del 1: ”Publikationen ’Pehr Hilleström som kulturskildrare’ avsåg, när den planlades, att omfatta hela Hilleströms alstring av kulturhistoriskt värde. Det visade sig emellertid, när materialsamlandet en tid pågått, att hans produktion vore för rik och även alltför olikartad för att lämpligen kunna sammanföras i ett band. Föreliggande del omfattar sålunda endast de målningar, som skildra de högre ståndens liv, men är det vår avsikt att i en följande del [=del 2, 1929] behandla Hilleströms kulturhistoriskt sett likaså värdefulla allmogebilder - dessa till stor deli färgtryck - samt de jordbruks- och hantverksbilder, som kunna anträffas. Denna senare del kommer däremot ej att omfatta vissa andra grupper. De talrika gruv- och smedjebilderna komma nämligen att genom Jernkontorets försorg publiceras samt teater- och karusellbilderna att i intendenten Agne Beijer erhålla sin sakkunnige skildrare. Pehr Hilleström har tidigare monografiskt behandlats av numera intendenten vid Nationalmuseum professor Osvald Sirén i hans år 1900 utgivna gradualavhandling. Från detta arbete har en del uppgifter hämtats, men på grund av föreliggande publikations populära karaktär har författaren ej ansett sig böra tynga texten med noter varje gång, ovannämnda avhandling kommit till användning. Författaren anhåller därför att här till professor Sirén få frambära sitt förbindliga tack för den grundläggande betydelse, hans Hilleströmsmonografi ägt för detta arbete”.

 

ENGLISH:

 

(Hilleström, Pehr) (1732-1816) - Gerda Cederblom: Pehr Hilleström som kulturskildrare. 1-2. (=Pehr Hilleström as portrayer of Swedish culture.)

 

Stockholm, Nordiska Museet, 1927-29. 4to. 31 x 24,5 cms. Unpaginated text + 185 plates, 25 in colour.

 

Two volumes, bindnings covered with wowen silk fabric with an 18th century pattern, spines with gilt morocco labels. Very fine.

Cederblom: Pehr Hilleström som kulturskildrare. 1-2

SKU: 302817
kr1,500.00Price
    bottom of page