top of page

[Eenberg, Johan] & Rudbeck, Olof (företal): Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. [...] Med där til nödtorfftige figurer, samt särskilt en relation om sidste branden. [Bunden och utgiven med:] En utförlig relation, om den grufweliga eldzwåda och skada som sig tildrog med Upsala stad den 16 maii, år 1702.

 

Uppsala, tryckt hoos Johan H. Werner, 1704, 1703. Högsmal 12:o. [xxxvi] +  236; + 56 sid. + graverat titelblad till första arbetet (med en fågelvy över Uppsala) + dubbelsidigt titelblad till andra arbetet med en träsnittsvinjett föreställande branden + utvikbar uppsalakarta i träsnitt + 4 utvikbara planscher i träsnitt (domkyrkan, Gustavianum med anatomiska teatern överst, Gamla Uppsala kyrka, gudarna Oden, Tor och Frigga). Flera träsnittsillustrationer i texten, bl. a. föreställande Mora stenar samt sigill.

 

Ett ytterst fint proveniensexemplar för en historisk-topografisk skrift av detta slag, med namnteckning av C. H. Braad på första titelsidan. Senare proveniens: Nils Bonniers boksamling, 2:15560.

 

Samtida ngt nött skinnband, första graverade titeln med namnteckning bortklippt från nedre yttre hörnet (utan bildförlust), kartan med två revor längs vikningen, ungefär samtida bläckklotter på friblad och speglar samt enstaka understrykningar, en del papper borta från främre spegeln. Andra delens dubbelsidiga titelblad fäst över den boktryckta titeln.

 

Bygdén sid. 45. Warmholtz 359. Carlander 2:597 ff. Denna beskrivning över Uppsala, och berättelse om dess förödande brand 1702, är en välkänd topografisk raritet. När den någon gång syns till är den sällan komplett. Johan Eenberg var vicebibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala.

 

Uppsalaguiden innehåller en kort rekommendation av Olof Rudbeck som förord: ”Det lilla wärk som vice bibliothecarien herr mag. Eenberg hafwer förfärdigat at låta i liuset utgå för dem främmandom som hijt komma och willia wetta hwad här och wid gambla Upsala är märkeligit at see och skåda; särdeles i betracktande af Sweriges gamble tijder och handlingar hafwer iag genomläsit; och efter mitt ringa omdöme intet annat funnit än det som är sanningen likmätigt til Fäderneslandets heder och deras tiänst som ifrån främmande orter komma”.

 

Christopher Henric Braad (1728-1781) studerade i Uppsala från 1743 och gjorde därefter flera långa resor med Ostindiska kompaniet 1748-62, och bidrog till KVA:s handlingar med uppsatser om indigoträdet och indigofärg, om kaffeodlingen och handeln i Jemen, och om sagoträdet. Anledning till att hans stora planerade resebeskrivning aldrig bev skriven var enligt Erik Naumann i SBL ”att hans intresse länkades in på de biografiska och bibliografiska studier, som burit hans namn till eftervärlden”. Vidare: ”Braad blev efter sin hemkomst nära förbunden med den krets av lärda samlare, som under 1700-talet skapade de grundläggande och alltjämt oumbärliga hjälpmedlen för behärskandet av den historiska litteraturen och de historiska källskrifterna i vidsträckt bemärkelse. Med sina vänner underhöll han en flitig brevväxling av det slag, som vid denna tid väsentligen fick ersätta ett senare skedes lärda tidskrifter och effektivt organiserad bokhandel. [...] Genom breven hölls Braad ständigt underrättad om sina lärda vänners studier och intressen, Tilas skrev om sina genealogiska forskningar, Apelblad meddelade uppgifter på anonymer och sökte uppmuntra Braad att utgiva beskrivningar från sina resor, Warmholtz, med vilken Braad ofta utväxlade böcker, berättade om sitt stora bibliografiska verk och sina studier, bl. a. rörande drottning Kristina. [...] Braads eget specialfack blev biografiska och bibliografiska undersökningar. Så uppgjorde han registret till Lidéns disputationskatalog. I Norrköpings magazin, där han började medarbeta 1767, framlade han 1769 som en frukt av sina studier en serie biografier över östgötar, ett företag, som snart nog avstannade på grund av bristande samförstånd med boktryckaren men förebådar hans livs huvudverk, det ryktbara bibliografiska samlingsverket ’Ostrogothia literata’ [i handskrift], vilket anses vara ett mönster för arbeten av denna art. [...] Braad donerade sin ’Ostrogothia literata’ till stiftsbiblioteket i Linköping [...]. Braad företog sig även att söka uppgöra en ’Bibliotheca historica Suiogotica’. Ursprungligen avsett att bliva en kortfattad översikt, växte verket under hans händer ut till ett ’livstids arbete’. Enligt meddelande till Stricker 1776 skulle det omfatta de isländska och medeltida författarna, källorna till medeltidshistorien och skrifter om ’origines et antiquitates’ samt kungahistorien fram till Gustav Vasa. Därtill skulle komma särskilda kapitel om bibliotek, numismatik, genealogi, heraldik och statsrätt”.

 

ENGLISH:

 

[Eenberg, Johan] & Rudbeck, Olof (foreword): Kort berättelse af de märkwärdigste saker som för de främmande äre at besee och förnimma uti Upsala stad och näst om gränsande orter. [...] Med där til nödtorfftige figurer, samt särskilt en relation om sidste branden. [Bound and issued with:] En utförlig relation, om den grufweliga eldzwåda och skada som sig tildrog med Upsala stad den 16 maii, år 1702.

 

Uppsala, tryckt hoos Johan H. Werner, 1704, 1703. Tall 12mo. [xxxvi] +  236; + 56 pp. + engraved title to the first work, with a bird’s-eye view of Uppsala + double-page title to second work (pasted onto the letterpress title) with woodcut vignette depicting the fire of 1702 + folding woodcut map + 4 folding woodcut plates depicting i.a. the Cathedral and the Gustavianum (University) building, with Olof Rudbeck’s anatomical theatre on top. Woodcuts in text. Olof Rudbeck has contributed a one-page recommendation of the work (on p. [30]).

 

Description of the historical sights of Uppsala in Sweden, with an account of the devastating fire in 1702. A very fine association copy with ownership inscription on title of biographical and bibliographical scholar C. H. Braad (1728-1781); later in the collection of Nils Bonnier (Nils Bonniers boksamling, 2:15560).

 

Contemporary full calf, lightly rubbed, some ink annotations at beginning and end and some paper loss on front pastedown, first engraved title cut in lower outer corner with no image loss, occasional old underlinings, map with tears along two folds.

Braads exemplar av Eenbergs rara Uppsalabok 1703/4

SKU: 5179
kr0.00Price
    bottom of page